Home / Project / Verbeteren transmurale overdracht

Programma | Verbeteren transmurale overdracht

Het doel van het programma VTO is dat de kwaliteit (correctheid en volledigheid) en tijdigheid van de transmurale overdracht structureel en aantoonbaar verbeterd wordt en dat het aantal fouten teruggedrongen wordt.

Het gaat hierbij om een tijdige en complete overdracht van diverse soorten patiëntgegevens.

Transmurale Incidenten Melden (TIM)

Het programma richt zich in eerste instantie vooral op de ziekenhuizen zelf, maar vooral de ketenpartners ervaren de gevolgen van een niet tijdige of onvolledige transmurale overdracht. Het melden van deze incidenten vormt een cruciale feedbackloop. Het inrichten van een organisatie voor de transmurale incidenten is daarom onderdeel van het programma VTO en randvoorwaardelijk voor het succes van het programma.

Animatievideo en kaderdocument

Om het belang van een tijdige en kwalitatief goede overdracht, de impact van een onvolledige of niet tijdige overdracht en de landelijke en regionale afspraken over de overdracht te benadrukken bij de zorgverleners binnen de ziekenhuizen is een animatievideo en een kaderdocument Transmurale Overdracht (met 2 bijlages) ontwikkeld. In het kaderdocument staan o.a. de regionale afspraken met betrekking tot de overdracht opgenomen. De animatievideo en het kaderdocument kunnen breed ingezet worden in de ziekenhuizen bijvoorbeeld door deze te delen via intranet, door ze onderdeel te maken van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers, door ze te bespreken tijdens werkoverleggen en door ze te verwerken in de eigen beleidsdocumenten en scholingen.

Je vindt de video en het kaderdocument hiernaast bij de downloads.

Je vindt de video en het kaderdocument hiernaast bij de downloads.

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.