Juridische zaken

Werkgroep convenanten en protocollen / factsheets

Het SRZ-bestuur is van mening dat het nuttig is dat er convenanten en protocollen zijn gesloten, maar dat deze convenanten en protocollen voor de praktijk niet altijd goed toegankelijk zijn. Daarom is vanuit de regionale werkgroep juridische advisering een werkgroep convenanten en protocollen gevormd, die factsheets ontwikkelt vanuit de bestaande convenanten en protocollen. Door deze werkgroep worden geen nieuwe convenanten ontwikkeld, maar afspraken die eerder al tussen partijen zijn vastgelegd worden uitgewerkt voor de praktijk. Thema’s waarover eerder regionale afspraken zijn gemaakt tussen SRZ-bestuur, OM en Politie worden waar mogelijk omgevormd tot factsheets.

Ook OM en Politie werken aan het ontwikkelen van factsheets, die een uitwerking zijn van convenanten en protocollen, speciaal voor OM- en politiemedewerkers.

Alle factsheets worden eerst aan de regionale werkgroep juridische advisering ter vaststelling voorgelegd om ervoor te zorgen dat de interne regelingen/uitwerkingen van de verschillende partijen, gebaseerd op bestaande convenanten en protocollen ook de aansluiting met elkaar houden.

Er wordt regionaal een aantal algemene factsheets ontwikkeld. Daarnaast worden door de ziekenhuizen afzonderlijk ziekenhuis specifieke protocollen opgesteld.

De volgende factsheets zijn nu beschikbaar:

Factsheet agressie overzicht

Factsheet aangifte doen

Factsheet (niet) natuurlijke dood