ICT

ICT-adviesraad

De ICT-adviesraad voorziet het SRZ-bestuur gevraagd en ongevraagd van advies, bijvoorbeeld over het opzetten en stoppen van regionale ICT-projecten. Daarnaast is de ICT-adviesraad een podium voor afstemming tussen de ICT-managers van aangesloten instellingen ten aanzien van regionale en/of landelijke ontwikkelingen, zoals subsidieregelingen, best practises en innovaties. Hierbij beoordeelt de ICT-adviesraad ook de bruikbaarheid van deze ontwikkelingen voor de regio. De ICT-adviesraad bewaakt en stuurt ook de regionale ICT-ontwikkelagenda van de regio Rijnmond.

Dit betekent dat de ICT-adviesraad een bredere taakopvatting heeft dan alleen advies geven.

Wanneer de ICT-adviesraad advies uitbrengt aan het SRZ-bestuur over ICT-middelen, toepassingen of normeringen en het SRZ-bestuur neemt dat advies over, dan betekent dit dat alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen kiezen voor het systeem en/of het project waarover de ICT-adviesraad advies heeft uitgebracht. Voorbeelden hiervan zijn Zorgdomein, IHE-beeldenuitwisseling, ZorgMail, XDS en Zorgplatform. Een advies kan leiden tot een SRZ-opdracht waarbij RijnmondNet de opdrachtnemer is.

De voorzitter van de ICT-adviesraad is Huub Wieleman, lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en lid van het Bestuur SRZ. Verder bestaat de ICT-adviesraad uit de ICT-managers van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.

RijnmondNet

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg. RijnmondNet initieert, stimuleert en ondersteunt daarom projecten en dienstverlening rondom informatie-uitwisseling tussen verschillende domeinen in de zorg. RijnmondNet is zowel opdrachtnemer als dienstverlener in de regio. De SRZ-ziekenhuizen zijn daardoor zowel klant als opdrachtgever van RijnmondNet en SRZ werkt daarom nauw samen met RijnmondNet.

Meer informatie over RijnmondNet is te vinden op www.rijnmondnet.nl.