Kindermishandeling en huiselijk geweld

SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld

In het SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld participeren de coördinatoren signalering kindermishandeling/huiselijk geweld en de coördinator van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het netwerk komt 2 à 3 keer per jaar bijeen en daarnaast zo vaak als nodig is.
Het netwerk overlegt met en leert van elkaar door casussen te bespreken en overleg te organiseren met externe partijen, zoals Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Werkdocument ‘werken met de regionale meldcode’

Onder coördinatie van de GGD en in samenwerking met externe partijen is in 2014 een werkdocument ‘Werken met de regionale meldcode’ ontwikkeld, waaraan ook de regionale werkgroep juridische advisering heeft meegewerkt. In dit werkdocument zijn werkafspraken tussen ziekenhuizen en betrokken externe partijen vastgelegd. Ook is in dit werkdocument een opschalingsprocedure opgenomen voor het geval dat partijen onderling geen overeenstemming kunnen bereiken over de aanpak van een melding. Hiermee wordt vertraging bij de aanpak van een casus voorkomen.

Samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling

Deze samenwerkingsafspraken zijn opgesteld door de GGD, de regionale SRZ-werkgroep juridische advisering en een extern gezondheidsjurist. In de afspraken wordt beschreven hoe de partijen op een zorgvuldige wijze gegevens met elkaar uitwisselen nadat zij daartoe op grond van hun wettelijke mogelijkheden hebben besloten. Deze samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling in verband met de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld zullen van toepassing zijn bij informatie-uitwisseling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (AMHK), Gecertificeerde instelling en Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam.