Juridische zaken

Regionale werkgroep juridische advisering

Het is efficiënt en praktisch als binnen alle SRZ-ziekenhuizen in grote lijnen dezelfde (juridische) afspraken met Politie en Openbaar Ministerie gelden. Daarom is binnen de regio Rijnmond de regionale werkgroep juridische advisering gevormd, welke werkgroep het SRZ-bestuur adviseert over juridische vraagstukken die implicaties hebben voor alle ziekenhuizen.

Convenant SRZ-OM-Politie-FARR

In november 2018 is een nieuw convenant tussen de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), het Openbaar Ministerie Rotterdam (OM), de politie-eenheid Rotterdam en Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) getekend als actualisatie van het convenant van 2008. Met de ondertekening van dit geactualiseerde convenant zijn voor de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid onderlinge afspraken gemaakt over hoe om te gaan met onder meer het medisch beroepsgeheim, opsporing en uitvoering van ambtshandelingen in  zorginstellingen, politieoptreden in ziekenhuizen wanneer onverhoopt sprake zou zijn van terrorisme en forensische geneeskunde.

Werkgroep convenanten en protocollen / factsheets

Het SRZ-bestuur is van mening dat het nuttig is dat er convenanten en protocollen zijn gesloten, maar dat deze convenanten en protocollen voor de praktijk niet altijd goed toegankelijk zijn. Daarom is vanuit de regionale werkgroep juridische advisering een werkgroep convenanten en protocollen gevormd, die factsheets ontwikkelt vanuit de bestaande convenanten en protocollen. Door deze werkgroep worden geen nieuwe convenanten ontwikkeld, maar afspraken die eerder al tussen partijen zijn vastgelegd worden uitgewerkt voor de praktijk. Thema’s waarover eerder regionale afspraken zijn gemaakt tussen SRZ-bestuur, OM en Politie worden waar mogelijk omgevormd tot factsheets.

Factsheet agressie overzicht

De factsheet Agressie overzicht: afspraken t.a.v. acties door personeel bij agressie is in januari 2016 vastgesteld door het SRZ-bestuur. In deze factsheet wordt een overzicht gegeven van vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel, te weten verbale agressie, bedreiging, fysieke agressie en geweld, opschaling personeel (beveiliging en verpleegkundig personeel).

Deze factsheet is van toepassing voor alle medewerkers in één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.

Geweldsprotocol

Op advies van de regionale werkgroep is door SRZ het geweldsprotocol functionarissen met publieke taak (frontlinie functionarissen) getekend door SRZ, Openbaar Ministerie en Politie.

Factsheet aangifte doen

Agressie tegen medewerkers wordt niet geaccepteerd en dient altijd een vervolg te krijgen. In dat verband hebben SRZ, Politie en OM in november 2010 een overeenkomst gesloten ‘Protocol geweld tegen medewerkers met publieke functie’. Deze factsheet is een uitwerking van dat protocol.

Factsheet (niet) natuurlijke dood

In bijgaande factsheet (niet) natuurlijke dood zijn de volgende punten opgenomen:

1. Definities: complicatie, calamiteit, natuurlijke dood, niet-natuurlijke dood en lijkschouw
2. Stroomschema overlijden volwassene in een ziekenhuis
3. Stroomschema overlijden minderjarige in een ziekenhuis
4. Samenvatting meldingsprocedure zonder calamiteit in een ziekenhuis
5. Samenvatting meldingsprocedure bij een calamiteit in een ziekenhuis

Legitimatie pasgeborenen en kinderen tot 14 jaar

Door de regionale werkgroep juridische advisering is, op verzoek van het SRZ-bestuur, een werkinstructie ontwikkeld voor de SRZ-ziekenhuizen om te hanteren wanneer het gaat om het vastleggen van BSN en legitimatie van (zeer) jonge kinderen tot 14 jaar.