Artikelen door SRZ

Programma Samen voor kwetsbare ouderen 010

Binnen het programma werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (RHC), gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en welzijnsorganisaties WIN010 met elkaar samen om persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg te organiseren, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen. 

BeterKeten

In de regio Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen, zodat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg naar een nóg hoger niveau wordt getild. De stichting Beter Keten faciliteert en stimuleert deze samenwerking.

IC-Rijnmond

In het samenwerkingsverband IC-Rijnmond participeren de IC’s van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond.

In mei 2016 is een samenwerkingsovereenkomst IC-Rijnmond getekend. Het is de bedoeling om de samenwerking op IC-gebied verder te intensiveren. Hierdoor kan de kwaliteit en doelmatigheid van de intensieve zorg nog verder verbeteren. De ziekenhuizen streven daarbij de volgende ambitie na: het gezamenlijk uitbouwen van de samenwerking op het gebied van intensieve zorg (IC-zorg) binnen de regio Rijnmond, waarbij kennis en expertise gebundeld worden en samen wordt ingezet op kwalitatief hoogstaande en optimale IC-zorg binnen de regio.

Meldpunt Uitbraken Infectiezieken & BRMO

Het regionale Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is ontwikkeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte en de GGD Zuid-Holland Zuid.
Wietske Vrijland is SRZ-portefeuillehouder voor MUIZ.

MUIZ bestaat uit een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, een webapplicatie voor uitbraken met meldcriteria en een communicatietoolkit. Bij MUIZ zijn professionals en bestuurders aangesloten uit ziekenhuizen, verpleeg-verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatie en GGD’en.

Regionaal Overleg Acute Zorg

Alle partijen die betrokken zijn bij het verlenen van acute zorg in de regio vormen met elkaar de acute zorg keten. Dat wil zeggen dat naast SRZ ook regionale ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, verloskundigen en huisartsen deelnemen aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (hierna: ROAZ).

De voorzitter van het ROAZ is Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC (tevens DB-lid SRZ).

SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld

In het SRZ-netwerk signalering kindermishandeling/huiselijk geweld participeren de coördinatoren signalering kindermishandeling/huiselijk geweld en de coördinator van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het netwerk komt 2 à 3 keer per jaar bijeen en daarnaast zo vaak als nodig is.
Het netwerk overlegt met en leert van elkaar door casussen te bespreken en overleg te organiseren met externe partijen, zoals Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Convenanten Veiligheid en Kwaliteit

Op het gebied van veiligheid en kwaliteit wordt nauw samengewerkt door de SRZ-ziekenhuizen. De ziekenhuizen leveren een gezamenlijke bijdrage aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt intensief gewerkt aan het op een gestructureerde wijze ontwikkelen van een samenhangend veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Het doel hiervan is de ziekenhuiszorg in de SRZ-ziekenhuizen zo veilig mogelijk te maken en van een optimale kwaliteit.

Op 12 februari 2009 werd door alle SRZ-ziekenhuizen het eerste SRZ ‘Convenant Netwerk Veiligheid Management Systeem Rijnmond’ gesloten. Er werd een SRZ-lid benoemd tot voorzitter van het netwerk; het netwerk ging voortvarend aan de slag. Binnen het netwerk ontwikkelde het onderlinge vertrouwen zich tot een goede, gedegen basis voor samenwerking.

VRR / GHOR

Alle SRZ-ziekenhuizen hebben op 1 juli 2013 de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuizen en GHOR in de regio Rotterdam-Rijnmond’ getekend. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De uitwerking van de afspraken die in de overeenkomst zijn vastgelegd gebeurt per ziekenhuis door de crisiscoördinator. In het netwerk van regionale crisiscoördinatoren vindt de onderlinge afstemming hierover tussen de ziekenhuizen plaats.