Arbeidsmarktbeleid

Match.dRZ

Sinds 2011 koopt SRZ gezamenlijk tijdelijk extern (gespecialiseerd) zorgpersoneel in dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Vanaf 1 mei 2017 is de uitvoering van Match.SRZ-activiteiten ondergebracht bij deRotterdamseZorg en is de naam gewijzigd in Match.dRZ.

Match.dRZ en deRotterdamseZorg
Vanuit deRotterdamseZorg wordt Match.dRZ uitgevoerd voor de ziekenhuizen aangesloten bij SRZ en de Reinier Haga Groep en Haaglanden Medisch Centrum uit de regio Haaglanden. Gezamenlijk hebben zij belang bij en een verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt. Zij onderschrijven de noodzaak van het terugdringen van de groeiende uitstroom van zorgprofessionals naar commerciële bureaus en de groeiende kosten van inhuur en werving.
De samenwerkingsafspraken richten zich op gezamenlijke inkoop van detacheringskrachten en uitzendkrachten (algemeen en gespecialiseerd zorgpersoneel).

De ziekenhuizen hebben concreet afgesproken:

  • Dat voor de inzet van via detacheringsbureaus in te huren medewerkers voor algemeen en gespecialiseerde zorgfuncties, optimaal gebruik wordt gemaakt van Match.dRZ.
  • Dat Match.dRZ in dit verband de centrale inkoopfunctie vervult, waarbinnen contractmanagement, leveranciersmanagement en accountmanagement zijn geborgd.
  • Dat hiermee bundeling van inkoopvolume op detacheringen en losse diensten voor een brede scope aan algemeen en gespecialiseerde zorgfuncties plaatsvindt.
  • Dat de matching en inzet door individuele ziekenhuizen gebeurt op basis van de door Stichting dRZ afgesloten overkoepelende contracten.
  • Dat deze contracten door Match.dRZ steeds tijdig en waar nodig worden geactualiseerd aan de veranderende vraag.
  • Dat Match.dRZ per kwartaal een managementrapportage overlegt van de inzet die heeft plaatsgevonden.
  • Dat Match.dRZ 2 keer per jaar inspanning zal vragen voor het doen van een leveranciersbeoordeling van de gecontracteerde uitzend- en detacheringsbureaus.
  • Dat Match.dRZ  jaarlijks in september een voorstel doet voor de Match.dRZ dienstverlening voor de aangesloten ziekenhuizen en de daaraan verbonden kosten in het nieuwe jaar.

Doel
De samenwerkende ziekenhuizen hebben de maatschappelijke opdracht om voldoende zorgprofessionals voor de regio op te leiden en beogen met de samenwerking in de regio Rijnmond en Haaglanden regionaal regie te voeren op de inzet van externen. Hiermee beogen zij de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen en de (personele) kosten te beheersen.

Match.SRZ is onderdeel van het Convenant samenwerken, samen opleiden, waarin onder meer is opgenomen niet meer actief bij elkaar te werven en/of prijsopdrijvende toeslagen toe te kennen. Gezamenlijk aan de opleidingsinspanningen voldoen en goed werkgeverschap bieden is belangrijk voor behoud en instroom van gekwalificeerde medewerkers.
 

Vragen
Zijn er vragen dan kunnen deze worden gesteld aan Robin Haksteeg (robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl of via 06-14300943).