Arbeidsmarktbeleid

Samenhangend regionaal arbeidsmarktbeleid

De Raden van Bestuur van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen hebben al in 2010 het eerste ‘Convenant Samenwerken, samen opleiden’ opgesteld om het grote belang te benadrukken dat zij hechten aan het waarborgen van continuïteit in het leveren van kwalitatief goede zorg door gespecialiseerde medewerkers binnen een krappe arbeidsmarkt. Het Convenant van 2010 heeft de basis gevormd voor het aangescherpte ‘Convenant samenwerken, samen opleiden’ dat op 5 juli 2017 in werking is getreden.  In 2018 zijn de gedragsregels, die onderdeel uitmaken van het Convenant, aangepast en opnieuw vastgesteld. Het convenant kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Met de ondertekening van het ‘Convenant Samenwerken, samen opleiden’ zijn sinds 2010 alle vormen van vrijblijvendheid op het gebied van arbeidsmarktbeleid met name wat betreft arbeidsmarktcommunicatie, opleiden en detacheringen vervangen door een structurele en geïntegreerde aanpak om het beleid nu en in de toekomst te laten aansluiten bij de behoefte aan en van medewerkers voor alle beroepsgroepen in de zorgregio Rijnmond. De Raden van Bestuur van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen onderstrepen met dit Convenant de noodzaak van samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid om daarmee de kwantitatieve en kwalitatieve zorg in de regio Rijnmond te garanderen en leveren een actieve en stimulerende bijdrage aan realisering van de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd.

Het doel van het Convenant is essentiële zaken op het gebied van arbeidsmarktbeleid met elkaar te  verbinden, zoals de druk op de beschikbaarheid van personeel,  de behoefte aan meer goed opgeleide medewerkers en de gesignaleerde toename van het gebruik van detacheringsbureaus. De missie voor alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen is dat maximaal wordt opgeleid en dat wanneer een van de ziekenhuizen problemen ondervindt rond het realiseren van deze missie de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen elkaar maximaal ondersteunen om de jaarlijks vast te stellen doelen gezamenlijk te bereiken.

De benodigde opleidingscapaciteit wordt mede beïnvloed door het opleiden dan wel uit de arbeidsmarkt halen van opgeleide medewerkers door andere zorgpartijen dan de ziekenhuizen. Dit gegeven maakt onderdeel uit van het arbeidsmarktbeleid en zal leiden tot regionale opleidingsafspraken met andere zorgpartijen, die door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidwest Nederland wordt gecoördineerd.

Het Convenant is van toepassing op instroom en uitstroom in alle functies die in de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen bestaan dan wel in de toekomst ontstaan en op opleidingen en detacheringen. Daarbij realiseren de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen zich dat rekening moet worden gehouden met het feit dat door de ziekenhuizen opgeleide medewerkers ook worden opgeleid voor functies bij zorgorganisaties buiten de ziekenhuiszorg.

Activiteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid in het kader van dit Convenant worden voor de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen in principe regionaal uitgevoerd door deRotterdamseZorg.

SRZ-werkgroep FZO-opleidingscapaciteit

De SRZ-werkgroep FZO-opleidingscapaciteit onderzoekt jaarlijks de personeelsomvang, opleidingscapaciteit en behoefte aan instroom ten aanzien van de schaarste functies (FZO-functies) en eventuele andere functiegroepen in de SRZ-regio waaraan tekorten zijn of tekorten worden verwacht.

Naast P&O-ers van SRZ-ziekenhuizen participeren ook het Albert Schweitzer ziekenhuis, de Rivas Zorggroep, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam Ziekenhuis  in de werkgroep FZO opleidingscapaciteit.